Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Expectations of patients to nursing Staff during the hospitalization

Oczekiwania pacjentów wobec postaw personelu pielęgniarskiego podczas przebiegu hospitalizacji na oddziałach szpitalnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 38-45

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0027

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Renata Rabiasz1, Dawid Makowicz2, Natalia Makowicz3

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
2 Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie
3 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Streszczenie

Wstęp. W związku ze wzrostem zachorowania społeczeństwa polskiego na szereg różnych chorób rośnie również zapotrzebowanie na fachową opiekę pielęgniarską, by móc obiektywnie ocenić jaka powinna ona być należy dowiedzieć się jakie są oczekiwania pacjentów w tym aspekcie.
Cel pracy. Badanie miało na celu zdefiniowanie głównych oczekiwań pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego podczas przebiegu hospitalizacji w szpitalu. Celem pracy było również poznanie opinii społecznej na temat modelu współczesnej pielęgniarki.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone na 200 pacjentach hospitalizowanych na różnych oddziałach w szpitalach w Krośnie, Strzyżowie i Jaśle na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, który składał się z 10 pytań zamkniętych oraz metryczki.
Wyniki. Dla 87% pacjentów najważniejsza jest troskliwa opieka, sprawnego wykonywania czynności wymaga 79,5% ankietowanych, dla 66% badanych ważne jest przekazywanie informacji na nurtujące ich pytania, natomiast dla 51,5% osób znaczące jest zapewnienie kontaktu z rodziną. Zdecydowana większość, bo 93,5% respondentów podkreśla istotność ewentualnego asystowania a nie wyręczania ich podczas wykonywania czynności codziennego życia na oddziale. 72,5% pacjentów bardzo dobrze ocenia relacje na linii pielęgniarka-pacjent.
Wnioski. Dla pacjentów niezwykle ważnym elementem hospitalizacji jest troskliwa opieka pielęgniarska. Hospitalizowani zdecydowanie częściej cenią sobie bardziej doświadczenie zawodowe personelu pielęgniarskiego niż posiadane stopnie naukowe. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza postrzegany jest przez pacjentów jako odrębny zawód. Chorzy cenią sobie uśmiech oraz miłe
podejście personelu pielęgniarskiego.


Słowa kluczowe: pielęgniarki, pacjenci, opieka


Abstract

Introduction. Due to the increasing incidence of a number of different diseases of Polish society , there is also a growing need for professional nursing care to be able to objectively assess how it should be expected to find out what the patients’ expectations are in this situation.
Aim. The study aimed to define the main patient expectations for nursing staff during hospitalization. The purpose of the work was also to get to know the public opinion about the model of a modern nurse.
Material and methods. The study was carried out on 200 patients hospitalized at various hospitals in Krosno, Strzyżów and Jasło at the end of January and February 2017. The method of the diagnostic survey was used with the questionnaire survey, which consisted of 10 closed questions.
Results. For 87% of patients the most important care is caring care, 79.5% of the respondents require good practice. For 66% of respondents it is important to provide information on their questions, while 51.5% of people are important to enable contact with family. The overwhelming majority, (95%) of respondents stress the importance of possible assistance rather than helping them in their everyday life in the ward. 72.5% of patients assess the nurse-patient relationship very well.
Conclusions. For patients a very important element of hospitalization is caring nursing care. Hospitalized people are much more likely to appreciate the professional experience of nursing staff than achieved by them academic titles. The profession of a nurse/nurse is perceived by patients as a separate profession. Patients appreciate the smile and nice attitude of the nursing staff.


Key words: nurses, patients, hospital care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31