Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Physical activity of adolescents in the prevention of lifestyle diseases

Aktywność fizyczna nastolatków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 32-37

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0025

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Bednarek1, Anna Bodajko-Grochowska2, Danuta Zarzycka1,
Andrzej Emeryk2, Elżbieta Cichosz3

1 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair and Department of Paediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie/Clinic for Lung Diseases and Paediatric Rheumatology, Prof. Antoni Gębala Children’s Hospital of Lublin, Medical University of Lublin
3 Studentka Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Student at the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Aktywność fizyczna nastolatków stanowi ważny element ich prawidłowego rozwoju i prewencji chorób cywilizacyjnych.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena aktywności fizycznej nastolatków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Materiał i metoda. Badaniami objęto 135 uczniów liceum w Zamościu, w 2016 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędzie badawcze stanowił Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire - IPAQ), w polskiej adaptacji (wersja skrócona) oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Ponad połowa ankietowanych (63,70%) uprawia sport poza zajęciami wychowania fizycznego w szkole, wybierając najczęściej gry zespołowe. Zgodnie z kluczem dla IPAQ 40,74% uczniów przejawia wysoką aktywność fizyczną, 39,26% wystarczającą, a 20% niewystarczającą. Według uczniów systematyczna aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w prewencji cukrzycy (12,66% chłopców; 28,57% dziewcząt, p=0,037). Nie potwierdzono natomiast istotnego jej wpływu na zapobieganie otyłości, chorobom nowotworowym, narządu ruchu czy chorobom układu krążenia.
Wnioski. Większość uczniów deklaruje systematyczną, pozaszkolną aktywność fizyczną. Według oceny IPAQ aktywność fizyczna nastolatków jest na wysokim poziomie, co może stanowić pozytywny wskaźnik dla prewencji chorób cywilizacyjnych.

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, nastolatki, profilaktyka chorób cywilizacyjnych


Abstract

Introduction. The physical activity of adolescents forms an important aspect of their normal development and the prevention of lifestyle diseases.
Aim. The aim of this paper is to evaluate the effect of physical activity of adolescents on the prevention of lifestyle diseases.
Material and method. The study covered a sample of 135 students from a secondary school in Zamość, Poland, was conducted in 2016, and used the diagnostic survey method. The research tool was the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in its Polish adaptation (the abridged version) and a survey questionnaire developed by the authors.
Results. More than half of the respondents (63.70%) engaged in sports activities in addition to PE classes at school, usually choosing team sports. According to the IPAQ key, 40.74% of the students demonstrated a high level of physical activity, 39.26% a moderate level, and 20% an insufficient level. The students were of the view that regular physical activity is of substantial importance in the prevention of diabetes (12.66% of the boys; 28.57% of the girls; p=0.037). At the same time, it was found not to have any major effect on the prevention of obesity, cancers, diseases of the musculoskeletal system or cardiovascular diseases.
Conclusions. The majority of the students declared that they regularly engaged in physical activity outside of school. According to the IPAQ assessment, the physical activity of adolescents remains at a high level, which may be considered as a positive indicator for the prevention of lifestyle diseases.


Key words: physical activity, adolescents, prevention of lifestyle diseases

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31