Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The degree of an Internet addiction among school youth

Stopień uzależnienia od Internetu w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 5-12

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0022

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Barbara Niedorys1, Monika Mikos1, Katarzyna Kocka2, Barbara Ślusarska2

1 absolwentka kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/a graduate of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Lublin
2 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Rozwój mass mediów, w tym Internetu znacząco wpłynął na styl życia współczesnej młodzieży. Pomimo powszechnego dostępu oraz niezliczonych możliwości jakie daje Internet, coraz częstszym zjawiskiem obserwowanym od kilku lat jest nadmierne korzystanie z sieci przez młodzież, które może prowadzić do uzależnienia od Internetu. 
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było określenie stopnia uzależnienia od Internetu w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych oraz wybranych uwarunkowań tego stanu.
Materiał i metody. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Kwestionariusz pytań zawierał standaryzowany test Kimberly Young oraz ankietę własnego autorstwa. Badania przeprowadzono na grupie 263 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, w okresie od kwietnia do czerwca 2018r.
Wyniki. Wśród badanych uczniów u blisko 11% stwierdzono uzależnienie od Internetu. Najczęstszym celem wykorzystywania Internetu przez ankietowanych było korzystanie z serwisów społecznościowych (95%). Dolegliwościami zdrowotnymi związanymi z długim czasem korzystania z sieci u uczniów uzależnionych było ogólne przemęczenie i niewyspanie (61%). Osoby uzależnione od Internetu znacznie częściej czuły się samotne (61%), przygnębione, zdenerwowane lub smutne 78,6% (n=22) w porównaniu z grupą pozostałych badanych.
Wnioski. Zmienne demograficzne nie mają znaczącego wpływu na rozwój uzależnienia od Internetu. Funkcjonowanie psychospołeczne wpływa na rozwój uzależnienia od Internetu.

 

Słowa kluczowe: uzależnienie, Internet, młodzież szkolna


Abstract

Introduction. The development of mass media, including an Internet has a significant impact on the lifestyle of young people. Despite of universal access and countless opportunities offered via Internet, an increasingly common phenomenon observed for several years is the excessive use of networks by young people, which can lead to Internet addiction.
Aim. The aim of this study was to determine the degree of the Internet addiction in a group of junior high school students and high school students and selected conditions of this state.
Material and methods. The applied research method was a diagnostic survey, and the following tools: the Kimberly Young’s Internet Addiction Test and the authors’ self-designed survey. The study covered 263 junior high school and high school students. The research was carried out from April to June 2018.
Results. The Internet addiction was observed in 11% of the surveyed students. The use of social networking sites was the most common reason for using the Internet among surveyed (95%). The health problems associated with the long time of using the network of addicted students were general fatigue (61%) and lack of sleep (61%). Students addicted to the Internet much more often felt lonely (61%), depressed, upset or sad (n = 22, 78.6%) in contrast to other respondents.
Conclusions. Demographic variables (such as: sex, type of school, place of residence) have no significant impact on the development of Internet addiction. Psychosocial functioning has an impact on the development of the Internet addiction.


Key words: addiction, Internet, school youth

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31