Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Patient’s health problems after injury-related damage of cervical spine

Problemy zdrowotne pacjenta po urazowym uszkodzeniu kręgosłupa na wysokości kręgów szyjnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 63-67

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0018

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jolanta Sułek1,2,3, Maria Półtorak2, Katarzyna Pańtak2

1 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjny w Zakopanem/The Orthopedic-Rehabilitation University Hospital in Zakopane
PPWSZ w Nowym Targu/Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ
³ Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/Faculty of Health Sciences, The Jagiellonian University in Cracow

PDF

Streszczenie

Materiał i metody. W artykule opisano przypadek pacjenta hospitalizowanego w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego i kręgosłupa w odcinku szyjnym.
Metoda. Studium przypadku. Posłużono się techniką analizy dokumentacji medycznej, w tym: Kart Intensywnego Nadzoru i raportów lekarskich i pielęgniarskich.
Celem pracy była ocena wpływu urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym na problemy pielęgnacyjne pacjenta hospitalizowanego w oddziale intensywnej terapii w stanie zagrożenia życia.
Streszczenie. W niniejszej pracy opisano przypadek trzydziestosześcioletniego pacjenta z urazowym złamaniem szyjnego odcinka kręgosłupa i porażeniem czterokończynowym z powodu ucisku i ognisk niedokrwienia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Na podstawie analizy dokumentacji oraz obserwacji własnych w artykule przedstawiono model procesu pielęgnowania dostosowanego do problemów pojawiających się u pacjenta. W trakcie hospitalizacji zaobserwowano typowe powikłania: infekcje układu oddechowego, odleżyny, zaburzenia elektrolitowe, oraz zaburzenia elektrycznej pracy serca i zaburzenia emocjonalne wynikające z urazu, ale też będące prawdopodobnie następstwem stresu pourazowego.

 

Słowa kluczowe: urazy kręgosłupa, problemy pacjenta, opieka pielęgniarska

Abstract

In the following review there is described the case of 36-year-old patient with trauma-related fracture of cervical spine followed by tetraparesis resulting from compression and ischaemia foci of cervical spinal cord. On the basis of medical record’s analysis as well as on observation made by authors, the model of nursing process adjusted to patient’s needs is described in this article. In the course of hospitalization the typical complications were observed: respiratory tract infections, bedsores, water-electrolyte imbalances, arrhythmias, emotional disturbances resulting not only from injury but also, with high probability, as aftermath of post-traumatic stress.
Material and methods. This paper discusses the case of a patient who was hospitalized at the University Orthopedic and Rehabilitation Hospital due to cervical spine and spinal cord injury.
Method. A case study. Medical documentation was analyzed, including Intensive Care Unit (ICU) information cards and doctor and nurse reports.
The purpose of this work was to assess the impact of cervical spine injury on nursing problems with a patient admitted to ICU under life-threatening conditions.
Summary. This paper discusses the case of a 36-year-old patient with a broken cervical spine and a tetraplegia resulting from pressure and foci of ischemia in the cervical spine region. This article presents a nursing model, accounting for the problems specific to this patient, that is based on the analysis of medical documentation and observation. During hospitalization typical complications were observed – infections of the respiratory system, bedsores, electrolyte disruption, disruption of the electrical activity of the heart, emotional disturbance resulting from the injury, but also likely being post-traumatic stress disorder (PTSD) in nature.


Key words: spinal injury, patient health problems, nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31