Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Problemy emocjonalne adolescentów w trakcie leczenia skoliozy za pomocą wyciągu czaszkowo-udowego

Emotional problems of adolescents during the treatment of scoliosis with halo - femoral traction

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 45-49

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0017

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Alicja Diak1,2,3, Agnieszka Gniadek4

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
3 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno–Rehabilitacyjny w Zakopanem
4 Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

PDF

Streszczenie

Wprowadzenie. Okres adolescencji jest szczególnym etapem w rozwoju każdego człowieka. W okresie dojrzewania następują istotne zmiany w sferze somatycznej, psychicznej a także duchowej. Wzmożona emocjonalność jest podstawową cechą wieku dorastania. W tym okresie następują znaczne zmiany w zakresie wzrostu ciała, bardzo często obserwuje się pojawienie skoliozy idiopatycznej, w przeważającej większości schorzenie to występuje u dziewcząt w wieku dojrzewania. Etiologia powstania skoliozy idiopatycznej jest nieznana. Leczenie ciężkich skolioz jest skomplikowane i obarczone dużym ryzykiem. Jedną z metod leczenia operacyjnego skolioz o dużym kącie skrzywienia jest dwuetapowe leczenie operacyjne. Pierwszym etapem jest uwolnienie przednie z założeniem wyciągu czaszkowo – udowego. Leczenie tą techniką jest dla chorego bardzo trudnym okresem, zarówno pod względem somatycznym jak i psychologicznym. Negatywne stany emocjonalne mogą generować lub nasilać ból już istniejący, tworząc błędne koło przyczynowo-skutkowe.
Cel pracy. Zdiagnozowanie problemów emocjonalnych adolescentów leczonych wyciągiem czaszkowo – udowym. Podsumowanie. Problemy emocjonalne pacjentów leczonych chirurgicznie są często marginalizowane, mimo, iż stan emocjonalny ma wpływ na ocenę stopnia zadowolenia z efektów leczenia. Okres leczenia za pomocą wyciągu czaszkowo – udowego jest jednym z najtrudniejszych również pod względem emocjonalnym etapów leczenia dla młodego człowieka. Empatia, wsparcie i zrozumienie są nieodzowne, by sprawnie włączyć chorego do współpracy z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym oraz by zminimalizować negatywne efekty emocjonalnej traumy.

 

Słowa kluczowe: skolioza, wyciąg czaszkowo – udowy, problemy emocjonalne, adolescenci

Abstract

Introduction. The adolescence period is a special stage in the development of every human being. During puberty, significant changes occur in the somatic, psychological and spiritual spheres. The main feature of adolescence is intensified emotionality. During this period there are significant changes in the range of body growth; very often the appearance of idiopathic scoliosis is observed. In the majority of cases, this disorder concerns adolescent girls. The etiology of idiopathic scoliosis is unknown. Treatment of severe scoliosis is complicated and involves high risk. One of the methods of surgical treatment of scoliosis with a severe primary curve is a two-stage surgery. The first stage consists of anterior release with halo – femoral traction. This kind of treatment is a very difficult period of time for patient, both in somatic and psychological terms. Negative emotional states can generate or increase the existing pain, what creates a vicious cause and effect circle.
Aim. Diagnose emotional problems of adolescents treated with the halo - femoral traction.
Conclusions. Emotional problems of surgically treated patients are often marginalized, although the emotional state influences the assessment of satisfaction with the treatment effects. The period of treatment with the halo - femoral traction is one of the most difficult stages of treatment for a young patient also in terms of emotions. Empathy, support and understanding are essential to successfully engage the patient in cooperation with a multidisciplinary therapeutic team and to minimize the negative emotional effects of trauma.

 

Key words: scoliosis, halo - femoral traction, emotional problems, adolescents

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31