Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Review of research on organizational culture in health care system

Przegląd badań nad kulturą organizacyjną w systemie opieki zdrowotnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 32-44

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0013

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Marta Szara, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jadwiga Klukow, Marzena Lamont

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair and Department of Management in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin

PDF

Streszczenie

Wstęp. Kultura organizacyjna to pojęcie wieloznaczne, odzwierciedla normy i wartości uznawane za ważne w danym społeczeństwie. Podlega wpływom czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a także determinują ją rozwiązania techniczne i organizacyjne. Uznawana jest za znaczący czynnik sukcesu organizacji oraz wytycza kierunek większości działań jej członków.
Cel. Celem pracy było przedstawienie przeglądu badań nad kulturą organizacyjną w systemie opieki zdrowotnej na podstawie piśmiennictwa.
Metoda. Artykuł ma formę przeglądu niesystematycznego. Przejrzano bazy danych medycznych PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar (od stycznia 1963 roku do stycznia 2017).
Wnioski. Pojęcie kultury organizacyjnej w piśmiennictwie dotyczącym zarządzania po raz pierwszy zostało zdefiniowane w latach 50-tych XX wieku. Tematyką badań nad kulturą organizacyjną w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielęgniarstwa zajmowano się przede wszystkim w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. W Polsce badania kultury organizacyjnej w sektorze świadczeń pielęgniarskich analizowano w odniesieniu do obciążenia psychicznego pielęgniarek. Z przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa wynika, że kultura organizacyjna oddziałuje na wiele elementów pracy zawodowej pielęgniarek, takich jak; wydajność, jakość, obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe, występowanie chorób związanych z pracą, a także ma związek z satysfakcją z opieki i poczuciem bezpieczeństwa.

 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, pielęgniarstwo, zarządzanie w pielęgniarstwie

Abstract

Introduction. Organizational culture is an ambiguous concept, it reflects norms and values considered important in a given society. It is subject to the influence of internal and external factors, as well as its technical and organizational solutions. It is considered a significant factor in the organization’s success and sets the direction of most of its members’ activities.
Aim. The aim of the work was to present a review of research on organizational culture in the health care system based on the literature. 
Methods. The article is in the form of an unsystematic review. The medical databases PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar have been reviewed (from January 1963 to January 2017).
Results. The concept of organizational culture in the management literature for the first time was defined in the 1950s. The subject of research on organizational culture in the health care system and subsystem of nursing was mainly dealt with in North America and Western Europe. In Poland, the study of organizational culture in the nursing sector was analyzed in relation to the mental burden of nurses. The review of the literature shows that organizational culture affects many elements of the professional work of nurses, such as; efficiency, quality, mental stress, burnout, the occurrence of work-related diseases, and also is associated with satisfaction with care and a sense of security.

 

Key words: organizational culture, nursing, management in nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31