Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The impact of migration on polish nurses – pilot study

Wpływ migracji na polskie pielęgniarki – badania wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 5-11

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0009

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Majda1, Joanna Zalewska-Puchała1, Kinga Cholewa2,
Iwona Bodys-Cupak1, Alicja Kamińska1

1 Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Kraków
2 Department of Medicine, Imperial College London, London

Streszczenie

Wstęp. Migracja zawodowa pielęgniarek jest zjawiskiem globalnym. Polskie pielęgniarki migrują najczęściej do relatywnie zamożniejszych krajów, zwłaszcza Europy, za sprawą otwarcia granic Unii Europejskiej (2004 rok) i unormowań prawnych w zakresie kształcenia pielęgniarek (Dyrektywa 2005/36/WE).
Cel pracy. Analiza objawów i determinantów stresu akulturacyjnego oraz strategii akulturacyjnych wśród polskich pielęgniarek migrujących za pracą do Wielkiej Brytanii (GB).
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano kwestionariusz własnej konstrukcji oraz narzędzie wystandaryzowane The East Asian Acculturation Measure (EAAM) - Skala Strategii Akulturacyjnych. Badania przeprowadzono drogą Internetową wśród 62 osób. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu t-Studenta, analizy wariancji ANOVA, testu Manna-Whitney‘a, testu Kruskala-Wallisa, testu HSD Tukeya, Dunna.
Wyniki. Głównym powodem migracji badanych do GB była chęć poprawy sytuacji materialnej i rozwoju zawodowego. Badani znajdowali zatrudnienie jako pielęgniarki/pielęgniarze, w tym koordynujące i oddziałowe, w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej. Stres akulturacyjny objawiał się najczęściej w funkcjonowaniu społecznym, następnie emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Charakteryzował się poczuciem braku zainteresowania ze strony Brytyjczyków, smutkiem, uczuciem osamotnienia i niższej wartości oraz nieśmiałością. Determinowany był istotnie przez wiek badanych, długość pobytu w GB, znajomość języka angielskiego i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z Brytyjczykami. Najczęściej wykorzystywaną strategią akulturacyjną przez badanych była integracja, warunkowana długością pobytu w GB i objawami stresu akulturacyjnego.
Wnioski. Praca w obcym kraju wiąże się ze stresem akulturacyjnym, przyjmowaniem strategii akulturacyjnych adaptacyjnych, ale także nieadaptacyjnych.

 

Słowa kluczowe: szok kulturowy, strategie akulturacyjne, pielęgniarki, migracja

Abstract

Introduction. Migration of professional nurses is a global phenomenon. Polish nurses usually migrate to the relatively richer countries, especially in Europe, thanks to the opening of the borders of the European Union (2004) and legal regulations in the field of education of nurses (Directive 2005/36/EC).
Aim. The analysis of symptoms and determinants of acculturative stress and acculturative strategies among Polish migrant nurses working in the UK.
Material and methods. The study used a proprietary questionnaire and standardized tool the East Asian Acculturation Measure - Scale of Acculturative Strategy. The research was carried out through Internet among 62 people. Statistical analysis was performed using Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Dunn test, coefficient Spearman.
Results. The main reason for the migration of respondents to the UK was the desire to improve financial situation and professional development. Responders found job as a nurse, including a charge nurse and managers in hospitals and nursing homes. Acculturative stress manifested most often in social functioning, then in the emotional, cognitive and physical aspects. It was characterized by a sense of lack of interest from British people, sadness, feelings of loneliness, lower self-confidence and shyness. It was determined significantly by the age of the respondents, the length of stay in the UK, knowledge of English and maintaining social contacts with the British. The most commonly used acculturation strategy was integration, conditioned by the length of stay in the UK and symptoms of acculturative stress.
Conclusions. Working in a foreign country is associated with acculturative stress, implementation of acculturation adaptive and non-adaptive strategies.

 

Key words: cultural shock, acculturation, strategy, nurses, migration

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31