Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017

Nurses’ and nursing image in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from 2010-2017

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 44-49

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0007

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Michał Machul1, Agnieszka Chrzan-Rodak2, Monika Bieniak3, Jadwiga Bąk4,
Justyna Chałdaś-Majdańska5, Beata Dobrowolska3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5 Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 PDF

Streszczenie

Wprowadzenie. Pielęgniarstwo jest zawodem zaufania publicznego z dość wysoką pozycją w różnych rankingach badających prestiż zawodów.

Cel pracy. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017 na temat wizerunku pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych.

Materiał i metoda. Zastosowano systematyczny przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017. Przeprowadzono wieloetapowy proces wyszukiwania prac zgodnie z przyjętymi kryteriami włączenia do analizy, a następnie prace poddano analizie jakościowej.

Wyniki. Przeszukiwanie bazy Google Scholar według słów kluczowych pozwoliło na wyłonienie 10663 rekordów. Po analizie tytułów i streszczeń tych prac dalszym analizom poddano 19 artykułów. W wyniku przeszukiwania czasopism w bazie Arianta według ustalonych słów kluczowych zidentyfikowano 10 artykułów, z których do dalszej analizy zakwalifikowano 8 prac. Po usunięciu duplikatów, do ostatecznej analizy zatwierdzono 17 artykułów. Analiza jakościowa opublikowanych w nich wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie następujących kategorii zagadnień: obraz pielęgniarek i pielęgniarstwa w różnych grupach społecznych, elementy wizerunku pielęgniarek i pielęgniarstwa w mediach i społeczeństwie, działania na rzecz poprawy wizerunku pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce, ewolucja wizerunku pielęgniarek i pielęgniarstwa Polsce na przestrzeni lat i ich kierunek.

Wnioski. Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w mediach i w społeczeństwie stanowi w ostatnich latach częsty przedmiot badań naukowych pielęgniarek w Polsce. Przegląd opublikowanych wyników badań pokazuje, że obraz pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce jest na poziomie uznawanym przez różne grupy społeczne jako średni, a na jego pozytywne kształtowanie wpływa m.in. działalność naukowa i społeczna pielęgniarek. Same pielęgniarki oceniają swój wizerunek w społeczeństwie jako średni i niski, zwracają szczególną uwagę na negatywny przekaz mediów na temat tej profesji. W opinii różnych badanych grup społecznych, prestiż zawodu pielęgniarki nie ulega zmianom na przestrzeni lat.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, pielęgniarstwo, wizerunek zawodowy, systematyczny przegląd piśmiennictwa


Abstract

Introduction. Nursing is a profession of public trust with a fairly high position in various rankings examining the prestige of professions.

Aim. Analysis of published research results on the image of nurses and nursing in Poland in the media and in the opinion of various social groups.

Material and methods. A systematic review of Polish scientific literature from the years 2010-2017 was undertaken. A multi-stage search process was carried out in accordance with the adopted inclusion criteria, and then articles identified and accepted were subjected to a qualitative analysis.

Results. Searching the Google Scholar database by accepted key words resulted in 10,663 records. After analyzing the titles and abstracts of these papers, 19 articles were subjected to further analysis. As a result of searching journals included in the Arianta database according to established key words, 10 articles were identified, 8 of which were qualified for further analysis. After removing duplicates, 17 articles were approved for the final analysis. Qualitative analysis of the research results published in these papers allowed to distinguish the following categories: an image of nurses and nursing in various social groups, elements of nurses’ image in the media and society, actions aiming at improving the image of nurses and nursing in Poland, changes in the image of nurses and nursing in Poland over the years and the direction of these changes.

Conclusions. The issue of an image of nurses and nursing in the media and in the society has been a frequent subject of research of nurses in Poland in the recent years. These studies concern primarily opinions on the image of nurses and nursing, factors which determine the image of nurses and nursing in Poland, constitutive elements of the image, the possibility of improving the image and people/ institutions responsible for it.

 

Key words: nurse, nursing, professional image, systematic review of literature

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31