Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Udzielanie pomocy pacjentom odmiennym kulturowo na tle współczesnych migracji ludności w Europie

Providing help to multicultural patients in the context of contemporary population migrations in Europe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 30-36

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0005

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jerzy Kiszka1, Dorota Ozga1, Arkadiusz Mach2, Romuald Krajewski1

1 Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

2 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Migracja ludności do krajów Unii Europejskiej (UE) z terenów objętych konfliktami wojennymi znacznie wzrosła w ostatnich latach. Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w Polsce przebywa 586 tys. cudzoziemców. Do Polski w 2015 roku przybyło 279 uchodźców z Syrii. Rozwój gospodarczy Polski sprawia, że liczba cudzoziemców osiedlających się lub przejeżdżających przez Polskę oraz korzystających z usług polskiej służby zdrowia stale wzrasta. Cudzoziemcy spoza Europy (największe grupy stanowią Wietnamczycy – 8,8 tys. i Chińczycy – 6,2 tys.) zostali wychowani w odmiennej kulturze, ale także osoby z krajów europejskich (największą grupę stanowią imigranci z Ukrainy – 513 tys.) mogą odmiennie od Polaków postrzegać zdrowie i choroby. Personel medyczny może napotkać trudności w udzielaniu pomocy medycznej oraz sprawowaniu opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo. Wynikać one mogą z bariery językowej, braku wiedzy na temat różnic w oczekiwaniach pacjentów lub braku umiejętności w zakresie porozumiewania się z pacjentem. Efektem może być niewłaściwe udzielenie pomocy, naruszanie praw pacjentów oraz unikanie przez nich korzystania z usług medycznych.

Cel pracy. Przedstawienie procesu migracji ludności w krajach UE, analiza problemów pojawiających się podczas udzielania pomocy pacjentom odmiennym kulturowo oraz wskazanie możliwości rozwoju kompetencji kulturowych ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy poprzez edukację w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: personel służby zdrowia, kompetencje kulturowe, różnorodność kulturowa, migracja ludzi


Abstract

Introduction. The population migration to the countries of the European Union (EU) of the conflict of war has grown substantially in recent years. According to the Office for Foreigners in Poland are staying 586 thousand foreigners. 279 refugees from Syria arrived in Poland in 2015. The economic development of Poland means that the number of foreigners settling in or crossing Poland and using the services of the Polish health service is constantly growing. Foreigners from outside Europe (the largest groups are Vietnamese – 8.8 thousand and Chinese – 6.2 thousand) were brought up in a different culture, but also people from European countries (the largest group are immigrants from Ukraine – 513 thousand) may differ from Poles perceive health and illness. Health Personnel may encounter difficulties in providing medical assistance and taking care of a culturally different patient. They may result from the language barrier, lack of knowledge about the differences in patients’ expectations or lack of skills in communication with the patient. The result may be improper assistance, violation of patients’ rights and avoiding the use of medical services.

Aim. Presentation of the migration of population in EU countries, analysis of problems arising during the provision of assistance to culturally different patients and an indication of the possibility of developing cultural competences of paramedics, nurses and doctors through education in this area.

 

Key words: health personnel, cultural competence, cultural diversity, Human Migration

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31