Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Assesment of nurses knowledge about non – Hodgkin’s lymphomas

Ocena stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat chłoniaków nieziarniczych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 24-29

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0004

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Magdalena Kurek1, Tomasz Tatara2

1 Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii-Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Warszawie/The Lymphatic System Cancer Clinic At The Oncology Center – Maria Skłodowska-Curie Institute In Warsaw

2 Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Public Health Division, Medical University Of Warsaw

PDF

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Chłoniaki nieziarnicze (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) stanowią jedne z najczęściej występujących nowotworów układu chłonnego. Niezdiagnozowana i nieleczona choroba może doprowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych i/lub zgonu.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat NHL.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 osób pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, w wieku od 24 do 56 lat. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, natomiast jako narzędzie pomiarowe zastosowano autorską anonimową ankietę, która składała się z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań filtrujących.

Wyniki. Wśród badanych, 48% osób pracuje na oddziale hematologii/onkologii klinicznej, pozostałe 52% osób pracuje na innych oddziałach. Na pytanie, „Czy chłoniak nieziarniczy może być umiejscowiony poza układem chłonnym?”, 55% respondentów potwierdziło odpowiedź, 23% negowało, 22% nie znało odpowiedzi. Wśród badanych, 100% twierdzi, że pracodawcy nie przeznaczają środków finansowych na szkolenia personelu pielęgniarskiego w zakresie podwyższania wiedzy o chłoniakach nieziarniczych. W ramach samokształcenia, 46% ankietowanych poszerza swoją wiedzę o NHL, wykorzystując własne środki. Według Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN), w 2014 roku odnotowano 874 zachorowania wśród mężczyzn oraz 862 zachorowania wśród kobiet na chłoniaka nieziarniczego rozlanego. Raport KRN przedstawia także informacje o liczbie zgonów na ten sam rodzaj chłoniaka w 2014 roku, jest to 236 zgonów wśród mężczyzn i 235 zgonów wśród kobiet. Porównując dane KRN z poprzednich lat, można zaobserwować tendencję wzrostową zachorowalności i zgonów na chłoniaki nieziarnicze. Przykładowo, w 2006 roku zanotowano w sumie 1207 zachorowań i 315 zgonów na chłoniaka nieziarniczego rozlanego.

Wnioski. Wyniki badania wykazują umiarkowaną wiedzę respondentów w zakresie NHL. Pracodawcy nie finansują szkoleń z zakresu NHL, co może wpływać na niski poziom wiedzy. Hospitalizacja pacjentów z NHL jest długotrwała, wymaga wielu kosztów i wysiłku ze strony personelu medycznego. Opieka pielęgniarska oraz edukacja zdrowotna jest niezbędnym elementem całego procesu terapeutycznego pacjenta z NHL.

 

Słowa kluczowe: chłoniak, ocena, wiedza, personel pielęgniarski


Abstract

Introduction. Non-Hodgkin lymphomas (NHL) are among the most frequent types of cancer linked with the lymphatic system. The disease, if not diagnosed or treated, may lead to serious health complications and/or death.

Aim. The purpose of the work is to evaluate the level of knowledge of nursing staff about NHL.

Material and methods. There were 100 members of nursing staff aged from 24 to 56 participating in the study. The research method was a diagnostic survey but the measuring tool was an anonymous author’s questionnaire which comprised 25 closed, single-choice questions and 2 filtering questions.

Results. Among the respondents, 48% work at the Clinical Haematology/Oncology Ward, while the remaining 52% work in other wards. The question: “Is it possible for the NHL to be located outside the lymphatic system?”, 55% of respondents responded with an affirmative, 23% with a negative, 22% did not know the answer. Among the respondents, 100% stated that their employers do not designate any financial assets to train medical personnel with respect to expanding their knowledge about non-Hodgkin lymphomas. As many as 46% of respondents expand their knowledge through self-study using their own means. According to the National Cancer Registry, in 2014 there were 874 incidents and 236 deaths noted among men and 862 incidents and 235 deaths among women, linked with the diffused NHL. Comparing the data of the National Cancer Registry with the previous years, we can observe an increasing trend of morbidity and mortality, linked with the NHL. For example, in 2006 there were a total 1207 cases and 315 deaths linked with the diffused NHL.

Conclusions. Results show that the respondents’ awareness with regard to NHL is limited. Employers do not finance NHL training, which may affect the low level of knowledge. NHL patient hospitalization is a long-term process requiring expenses and effort on the side of medical personnel. Nursing and health education are necessary elements of the therapeutic process of an NHL patient.

 

Key words: lymphoma, evaluation, knowledge, nurse

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31