Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nurses’ knowledge of the medication management at intensive care units

Wiedza pielęgniarek dotycząca zarządzania lekami na oddziałach intensywnej terapii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 18-23

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0003

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jana Heczková1,3, Alan Bulava2,3,4

1 Institute of Nursing Theory and Practice, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic;
2 Department of Cardiology, České Budějovice Hospital, Czech Republic;
3 Faculty of Health and Social Sciences, Universtiy of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic;
4 Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
 PDF 

Streszczenie

Wstęp. Zarządzanie lekami uważane jest za ważny obszar opieki zdrowotnej, który nadzorują różni pracownicy służby zdrowia, w tym pielęgniarki. Te ostatnie zdobywają kompetencje dotyczące administrowania lekami bezpośrednio po ukończeniu studiów. Wiedza ta ma zastosowanie w każdym obszarze opieki zdrowotnej. Nawet na specjalnych oddziałach, takich jak oddziały intensywnej terapii, żadne dodatkowe kwalifikacje ani szkolenia nie są wymagane. Natomiast odpowiednia edukacja uważana jest za ważny czynnik który może być pomocny w redukowaniu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych odnoszących się do zarządzania lekami.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było zbadanie w tym obszarze wiedzy studentów pielęgniarstwa pod koniec studiów licencjackich (n = 67) oraz studentów specjalizacji ‘pielęgniarstwo na intensywnej terapii’ pod koniec studiów magisterskich (n = 42). 
Materiał i metodyka. Wiedza była oceniana przy pomocy pisemnego testu, który odnosił się do zarządzania produktami leczniczymi zwyczajowo podawanymi na oddziałach intensywnej terapii przez wykwalifikowane a także przez wyspecjalizowane pielęgniarki, bez ich rozróżniania. Z punktu widzenia formalnych kompetencji pracowników służby zdrowia, pytania zostały podzielone na trzy kategorie.
Wyniki. Średni wskaźnik sukcesu testu wyniósł 53,4%. Najwyższy zakres wiedzy osiągnęli studenci kończący studia specjalizacyjne z doświadczeniem pracy na oddziale intensywnej terapii, a najniższy, studenci będący przed ukończeniem studiów licencjackich. Wszyscy studenci osiągnęli najwyższy wynik w kategorii ukierunkowanej na działania, w przypadku których odpowiedzialność
ponosi lekarz, jednak pielęgniarki są zobowiązane posiadać tę wiedzę i uczestniczyć w działaniach zgodnie z instrukcjami lekarza. Te umiejętności dotyczyły również obszaru farmakologii klinicznej. Z drugiej strony, wszystkie grupy studentów osiągnęły najniższy wynik w kategorii działań, które nie są zlecane przez lekarza, a wymagały zróżnicowanej wiedzy z wielu obszarów.
Wnioski. Praktyka kliniczna jest nie do zastąpienia dla pielęgniarki w procesie edukacji, a także w czasie kształcenia się przez całe życie. Zakres edukacji pielęgniarek dotyczący zarządzania lekami sposobu ich kształcenia, a także proporcji wyspecjalizowanych pielęgniarek w zespole na specjalnych oddziałach, wymagają większej uwagi w zakresie zapewniania w nich bezpiecznej opieki. Przenoszenie niektórych kompetencji oraz obowiązków dotyczących zarządzania lekami, zwłaszcza tymi związanymi z wlewem dożylnym, na mniej wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia wydaje się być kontrowersyjne oraz ryzykowne.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie lekami, administrowanie produktów leczniczych, kwalifikacje pielęgniarskie, kształcenie ustawiczne


Abstract

Introduction. The medicine management is considered an important area of health care, which is ensured by various healthcare professionals including nurses. Nurses gain the competence of medicines administration immediately after graduation. This competence can be applied to any area of healthcare. Even in specialized settings such as intensive care units, any additional qualification e.g. specialized education is not required. On the contrary, appropriate education is considered an important factor that could help to reduce the risk of adverse events related to medication management. 

Aim. The aim of this study was to analyse the students’ knowledge in this field at the end of nursing studies at bachelor level (n = 67) and specialized intensive care nursing studies at master level (n = 42).
Methodology. Knowledge was assessed using a written test, which was related to the management of medicinal products administered commonly at intensive care units by qualified nurses as well as nurse specialists without distinction. From the point of view of the formal competencies of healthcare professionals, the questions were divided into three categories.
Results. The mean success rate on the test was 53.4%. The highest range of knowledge was demonstrated by already qualified students at the end of specialised studies with prior work experience in ICU, the lowest by students just before graduation. The highest rating was achieved by all students in the activity-oriented category for which the responsibility lies primarily with the medical doctor, but nurses were expected to have this knowledge and participate at related activities on the basis of a physician’s order. This knowledge included also the area of clinical pharmacology. On the other hand, the lowest score was achieved by all groups of students in the category of activities that are not treated by the physician’s order, and the use of diverse knowledge from different areas was usually necessary.
Conclusions. Clinical practice has an irreplaceable role for nurses in the process of qualifying education as well as lifelong learning. The extent of nursing education in medicine management, the manner of nursing training, as well as the proportion of nursing specialists in the nursing team at specialised workplaces, deserves much greater attention in terms of ensuring safe care in this area.
Shifting some competencies and duties in medicine management, especially related to intravenous (IV) therapy, to less qualified healthcare professionals appears to be highly controversial and risky.

 

Key words: medication management, administering medicinal products, nurses qualification, lifelong learning

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31