Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The health locus of control and health behaviours declared by students of health sciences

Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 10-17

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0002

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Alina Deluga1, Paulina Bogdańska2, Beata Dobrowolska3, Barbara Ślusarska1
Agnieszka Bartoszek1, Katarzyna Szczekala4

1 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Nałęczowska 27, Lublin
3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Nauk o Zdrowiu Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie

Wstęp. Znaczącą rolę w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez poszczególne jednostki w tym ludzi młodych, odgrywa umiejscowienie kontroli zdrowia, które stanowi istotny czynnik wpływający na styl życia.
Cel pracy. Określenie wybranych uwarunkowań kontroli zdrowia i zachowań zdrowotnych studentów nauk o zdrowiu. 
Materiał i metodyka. Badaniami objęto grupę 175 studentów nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Użyto Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), wersja B, wg. Z. Juczyńskiego, która bada oczekiwania w trzech wymiarach kontroli zdrowia: wewnętrznym, wpływu innych oraz przypadku. Do oceny zachowań zdrowotnych wykorzystano autorski
kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że największy wpływ na zdrowie w badanej grupie studentów ma wewnętrzny wymiar kontroli zdrowia (25,86 pkt.). Badani z najstarszej grupy wiekowej oraz zamieszkujący tereny wiejskie przypisują temu wymiarowi wyższą rangę niż ankietowani z pozostałych grup. Studenci z zachowań zdrowotnych związanych z dbaniem o zdrowie najczęściej wymieniają zapinanie pasów bezpieczeństwa, zdrowe odżywianie i uprawianie sportu.
Wnioski. Wewnętrzny wymiar kontroli zdrowia jest istotnym czynnikiem determinującym zachowania zdrowotne badanych. Studenci, którzy nie potrafią ocenić czy są osobami zdrowymi, istotnie częściej przypisują największe znaczenie wpływowi innych na swoje zdrowie.
 
Słowa kluczowe: umiejscowienie kontroli zdrowia, zachowania zdrowotne, studenci

Introduction. Health locus of control is an essential factor affecting lifestyle which plays a major role in choosing health behaviours by individuals including young ones.
Aim. The aim of the study was the determination of selected conditions of health control and health behaviours in students of health sciences.
Material and methods. The study encompassed 175 students of health sciences at the Medical University of Lublin. The multidimensional health locus of control scale (MHLC), version B, by Z. Juczyński was applied as it measures expectations in three dimensions of health control: internal, external (influence of others) and chance. A special authors’ questionnaire compiled for the
purpose was used to assess health behaviours. 
Results. The results of the study show that the internal dimension of health control (25.86 points) has the greatest impact on health in the group studied. The oldest study participants dwelling in the countryside gave this dimension a higher ranking than other study participants. For the students health behaviours included fastening seat belts, healthy nutrition and doing sports.
Conclusions. The internal dimension of health control constitutes an essential factor determining health behaviours of the study participants. The students who are not able to assess whether they are healthy individuals, significantly more frequently perceive the greatest influence of others on their health.
 
Key words: health locus of control, health behaviours, students

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31