Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Introducing eHealth solutions in Slovenia to gain time for health education: a case of electronic patient appointment scheduling

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia w Słowenii w celu uzyskania czasu na edukację zdrowotną: elektroniczny system rezerwacji wizyt

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 5-9

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0001

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Sebastijan Forstnerič, Nino Fijačko, Majda Pajnkihar, Gregor Štiglic

Faculty of Health Sciences, University of Maribor, Slovenia 
 PDF

Streszczenie

Wstęp. Zwiększona komputeryzacja systemu opieki zdrowotnej w Słowenii rozpoczęła się w 2008 roku projektem e-zdrowie (eZdravje). Różne aspekty tego systemu pozwalają pacjentom lepiej kontrolować kwestie związane ze zdrowiem. Część systemu związana z e-Rezerwacjami (eNaročanje) umożliwia pacjentom bardziej aktywne włączanie się w usługi zdrowotne, a także stanowi istotną pomoc w pracy administracyjnej i umożliwia przeznaczenie dodatkowego czasu na edukację zdrowotną.
Cel pracy. Celem badania było pokazanie który system rezerwacji wizyt jest najmniej uciążliwy dla pielęgniarek.
Materiał i metodyka. W badaniu zastosowano podejście ilościowe. Gromadzenie materiałów miało miejsce w maju 2017 roku. Zebrano informacje dotyczące różnych modeli zapisywania pacjentów na wizyty w ciągu miesiąca w przychodni położonej w północnowschodniej części Słowenii. Zgromadzone dane dotyczyły czasu potrzebnego do rezerwacji wizyty w różnych modelach zapisywania pacjentów na wizyty, i zostały zinterpretowane przy pomocy statystki opisowej.
Wyniki i wnioski. Między styczniem 2016 a styczniem 2017, mniej niż 1% pacjentów umówiło się na wizytę przez system e-Rezerwacji. Od stycznia 2017, kiedy system e-Rezerwacji zaczął być używany w badanej przychodni, procent pacjentów dokonujących rezerwacji przy jego użyciu wzrósł, a do maja 2017, 60 pacjentów (20%) z 298 wszystkich badanych, zapisało się na wizytę przy pomocy systemu. Stwierdzono, iż w ciągu 17 dni roboczych w maju 2017 miało miejsce 126 (42%) wizyt umówionych przez mężczyzn oraz 172 (58%) wizyty umówione przez kobiety. Średni czas spędzony na osobistej lub telefonicznej rezerwacji był istotnie dłuższy niż czas spędzony na umówieniu wizyty przez system e-Rezerwacji. Wykazano, że w ciągu 17 dni roboczych, pielęgniarka poświęca więcej niż cały dzień roboczy na obowiązki związane z rejestracją pacjentów (8 godzin, 13 minut i 31 sekund). Rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych niosą ze sobą wiele zalet, zwłaszcza tych związanych z obciążeniem czasowym pielęgniarek, optymalizacją pracy administracyjnej, a także z promocją zdrowia przez edukację pacjentów.
 
Słowa kluczowe: e-zdrowie, e-rezerwacje, system rezerwacji wizyt pacjentów, pielęgniarka

Abstract 

Introduction. Accelerated computerization of health systems begun in Slovenia in 2008 with the eZdravje (eHealth) project. Various aspects of the system enable patients to track different aspects of their health care more efficiently. The eNaročanje (eScheduling) part enables patients to be more actively integrated into the health services, as well as presents significant help for administrative work and more time for health education.
Aim. The aim of our research was to show which type of patient appointment scheduling is the least burdensome for nurses.
Material and methods. We used a quantitative research methodology. Collecting data took place in May 2017. We gathered the various patterns of scheduling patients for appointments in a single month at an outpatient care unit in the north-eastern region of Slovenia. We collected the data concerning the time needed to perform different patients’ appointment scheduling and we interpreted the data with the help of descriptive statistics.
Results and conclusion. Between January 2016 and January 2017 less than 1% of patients made appointments through eNaročanje. Since January 2017, when eNaročanje started in studied unit, the percentage of patients who made their appointments through eNaročanje increased, and by May 2017 there were 60 (20%) of the overall 298 patients in the study who used the system. We came to the conclusion that in the 17 workdays in May 2017 there were 126 (42%) appointments made by men and 172 (58%) by women. An average time spent personally or on the phone calls scheduling was significantly higher than the time spent through the eNaročanje service. We have shown that out of 17 workdays, the nurse spends more than an entire workday for the patient appointment scheduling tasks (8 hours, 13 minutes and 31 seconds). Information and communication based solutions can bring many advantages, especially regarding the time burden challenges that the nurses currently face, optimization of administrative work as well as promoting health care through education of patients.
 
Key words: eZdravje, eNaročanje, patient appointment scheduling, nurse, nursing, time burden

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31