Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Przegląd badań nad wydajnością pracy pielęgniarek

Review of studies concerning job performance of nursing staff

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 51-56

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00023

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Marta Szara, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jadwiga Klukow, Marzena Lamont

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair and Department of Management in Nursing, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Wydajność pracy, czyli całkowita wartość zachowań oczekiwanych od pracowników w czasie oceny przeprowadzonej w ustalonym czasie. W podstawowym i dychotomicznym podziale odnosi się wydajność do płaszczyzny zachowań pracowniczych (behawioralny) oraz wyników ich pracy. Dodatkowo badacze wyróżniają: wydajność zadaniową, wydajność kontekstową oraz wydajność adaptacyjną. 
Wnioski. Tematyką wydajności pracy pielęgniarek zajmowano się w badaniach autorów obcych od lat 60-tych XX wieku. Do chwili obecnej jest ona aktualna, ale mało rozpoznana w krajowym piśmiennictwie [1,2,3]. W publikacjach zagranicznych autorzy donoszą, że wieloaspektowe zjawisko wydajności pracy uzależnione jest od wielu zmiennych. Udowodniono w licznych badaniach związek wydajności pracy z cechami osobowymi pracownika, pracą zmianową, poziomem stresu, wsparciem społecznym, relacjami interpersonalnymi, przywództwem, a także kulturą organizacyjną.

 

Słowa kluczowe: wydajność pracy, pielęgniarstwo, zarządzanie w pielęgniarstwie

Abstract

Introduction. Work performance is defined as a total value of behaviours expected from the employees during evaluation performed within a specified time. According to the basic and dichotomous division, performance refers to behaviours of employees (behavioural), and the results of their work. In addition, the researchers differentiate: task performance, contextual performance and adaptive performance. 
Results. Since the 1960s, many international researchers have been engaged in problems concerning the performance of work of nursing staff. Until today, the above-mentioned scope of problems remains up-to-date, but has been poorly recognized in Polish literature [1,2,3]. In the international reports the authors prove that the multi-aspect phenomenon of work performance depends on many variables. Many studies confirmed the relationship between job performance and personal traits of the employee, shift work, level of stress, social support, interpersonal relationships, leadership, as well as organizational culture.

 

Key words: job performance, nursing, management in nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31