Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The professional tasks of pediatric nurses according to parents of hospitalized children

Zadania zawodowe pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców hospitalizowanych dzieci

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 25-33

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00025

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aneta Warmuz-Wancisiewicz1, Jolanta Witanowska1, Paulina Ufniarz1
Andrzej Knapik2, Bożena Stemplewska3, Beata Jarecka4

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/Department of Paediatric Nursing, Chair of Paediatric, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice
2 Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/Department of Adapted Physical Activity and Sport, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice
3 Zakład Pedagogiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/Department of Pedagogy, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice
4 Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/ Chair of Paediatric, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice

Streszczenie

Wprowadzenie. Rozwijający się stale rynek usług medycznych ukazuje dziś pacjenta jako klienta placówki medycznej. Zawężając rynek medyczny do oddziału pediatrycznego, oprócz zaspokajania potrzeb i opieki nad chorym dzieckiem, głównym celem staje się dobra opinia rodzica. 
Cel pracy. Celem pracy było uzyskanie opinii rodziców dzieci hospitalizowanych w zakresie zadań zawodowych pielęgniarek pediatrycznych.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, metodą sondażu diagnostycznego, wśród 60 rodziców dzieci hospitalizowanych w oddziałach pediatrycznych.
Wyniki. Większość ankietowanych (80%) jest zdania, że ciągła obecność rodzica w szpitalu jest korzystna dla przebiegu leczenia dziecka. 76,7% uważa, że ich obecność  w szpitalu pozwala dziecku nie czuć się osamotnionym w cierpieniu. 93,3% rodziców twierdzi, że pielęgniarki wyjaśniają im wszelkie wątpliwości oraz podejmują próby współpracy z nimi na rzecz powrotu dziecka do zdrowia. 90% ankietowanych twierdzi, że pomoc i informacje w zakresie pielęgnacji chorego dziecka uzyskane od pielęgniarki są wystarczające. 68,3% uważa, iż personel pielęgniarski cechuje wysoki poziom umiejętności zawodowych, a 93,3% – że pielęgniarki zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieciom przebywającym na oddziale. 91,7% rodziców twierdzi, że pielęgniarki cechuje pełne szacunku podejście do małego pacjenta. Warunki pracy pielęgniarek w opinii 68,3% respondentów mają wpływ na ich opiekę nad dzieckiem.
Wnioski. Opiekunowie dobrze oceniają pracę wykonywaną przez pielęgniarki na oddziałach. Pielęgniarki poświęcają dzieciom odpowiednią ilość czasu. W opinii rodziców warunki pracy pielęgniarek mają wpływ na ich pracę z dzieckiem. Większość rodziców potwierdza, że praca pielęgniarki jest odpowiedzialna, ciężka fizycznie i psychicznie, wymaga cierpliwości i opanowania.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, pielęgniarki pediatryczne, zadania zawodowe

Abstract

Introduction. Steadily growing market of medical services currently presents the patient as a client of medical facility. Narrowing the medical market to the pediatric ward, apart from meeting the needs and care of the sick child, the main goal is a good opinion of the parent.

Aim. The aim of the study was to obtain the opinions of parents of hospitalized children about the professional tasks of pediatric nurses.
Materials and methods. The survey was conducted in the group of 60 parents of children hospitalized in pediatric wards with the use of authors’ own questionnaire.
Results. The majority of respondents (80%) believe that the continuing presence of a parent in the hospital is beneficial for the medical treatment of the child. The number of 76.7% believe that their presence in the hospital makes the child not feeling lonely while suffering. As many as 93.3% of parents said that nurses explain them all doubts and that they attempt to work with them for the recovery of the child. When it comes to 90% of respondents, they said that the aid and information on the care of a sick child received from the nurses are sufficient. As many as 68.3% believe that the nursing staff has a high level of professional skills, and 93.3% – that nurses provide physical and mental safety to hospitalized children. When it comes to 91.7% of parents, they said that nurses have respectful approach to the little patients. The working conditions of nurses in the opinion of 68.3% of respondents have an impact on their child care.
Conclusions. Caregivers positively evaluate the work done by nurses in the wards. Nurses spend with children the right amount of time. In the opinion of parents, working conditions of nurses have an impact on their work with the child. Most parents claim that the work of nurses is responsible, physically and mentally hard, and it requires patience and composure.

 

Key words: nursing, pediatric nurses, professional tasks

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31