Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The effect of perinatal antibiotic prophylaxis on an early onset of symptomatic infections in newborns

Wpływ stosowania okołoporodowej profilaktycznej antybiotykoterapii na występowanie zakażeń wczesno-objawowych u noworodków

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 17-24

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00024

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Sławomir Szymański 1, Katarzyna Szczerba 2, Violetta Konstanty-Kurkiewicz 3

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/Department of Obstetric-Gynaecologic Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu/Gynaecological-Obstetrical Ward, Regional Hospital of Kołobrzeg
3 Klinika Położnictwa i Ginekologii Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/Obstetrics and Gynaecology Clinic, Pomeranian Medical University in Szczecin

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności profilaktycznej okołoporodowej antybiotykoterapii na występowanie wczesno-objawowych zakażeń.
Materiały i metodyka. Materiał do badań stanowiły uzyskane z historii chorób dane 1328 żywo urodzonych, pojedynczych noworodków i ich matek. Badane parametry ciągłe opisano podając liczebność, średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, medianę oraz najmniejszą i największą wartość. Do analizy frakcji użyto testu Chi kwadrat; także z poprawką Yatesa (dla małych liczebności komórek). Poziom istotności statystycznej przyjęto dla p<0,05.
Wyniki. U 6,62% noworodków wystąpiło zakażenie wczesno-objawowe. Infekcję GBS stwierdzono u 14 z nich, lecz tylko u 5 z nich wyizolowano wyłącznie GBS. E. coli stwierdzono u 33 noworodków, a „inne bakterie”, w tym Enterococcus faecalis, Enterobacteriaceae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus wyizolowano od 42 noworodków. U 24 noworodków występowały objawy kliniczne zakażenia oraz dodatnie wskaźniki stanu zapalnego w badaniach laboratoryjnych, przy ujemnych wynikach posiewów bakteriologicznych.
Wnioski. W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonywania badań w kierunku GBS ilość stosowanej antybiotykoterapii wzrasta. Skuteczność śródporodowej antybiotykoterapii oraz jest powszechność wydają się być zadowalające. Kolor wód płodowych może mieć wpływ na występowanie infekcji wewnątrzmacicznej, w tym wczesnoobjawowego zakażenia GBS.

 

Słowa kluczowe: nosicielstwo GBS, zakażenie, poród, antybiotykoterapia

Abstract

Aim. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of preventive perinatal antibiotic therapy on the occurrence of an early-symptomatic infections in newborns. 
Material and Methods. The studied material consisted of data obtained from medical records of 1,328 born alive infants and their mothers. Advanced parameters were described with appropriate numbers, arithmetic means, standard deviation, median as well as minimum and maximum values. The level of statistical significance was p<0.05.
Results. When it comes to 6.62% of newborns, they demonstrated the presence of early signs of infection. The Group B Streptococcus (GBS) infection was found in 14 cases, but only in 5 of them pure GBS strains were isolated. E. coli bacteria was reported in 33 neonates, while the other bacteria naming: Enterococcus faecalis, Enterobacteriaceae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus were isolated from 42 newborns. Among 24 newborns showing clinical signs of infection and positive indicators of inflammation in laboratory tests, simultaneously negative results of bacteriological cultures were reported.
Conclusions. In connection with the introduction of an obligation to perform tests for GBS, amount of used antibiotics is increasing. However, the effectiveness of intrapartum antibiotic therapy and its prevalence appear to be unsatisfactory. The color of amniotic fluid may have an impact on the occurrence of intrauterine infection, including early symptoms of the GBS infection.

 

Key words: carriers of the GBS, infection, childbirth, antibiotic treatment

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31