Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Interest in screening examinations among cancer patients

Zainteresowanie badaniami profilaktycznymi wśród osób chorujących na nowotwór

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 5-11

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00021

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Ewa Humeniuk1, Olga Dąbska1, Katarzyna Pawlikowska-Łagód2,
Anna Goś3, Małgorzata Matuska1

1 Department of Pathology and Rehabilitation of Speech, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 Department of Ethics and Human Philosophy, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Department of Foreign Languages, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin/Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

 

Streszczenie

Cel pracy. Określenie wpływu zmiennych socjo-demograficznych na korzystanie z badań profilaktycznych przez osoby chorujące na nowotwór.
Materiał i metodyka. Grupę badaną stanowiło 100 osób chorych na nowotwór. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym była autorska ankieta, badająca zainteresowanie chorych na nowotwór badaniami profilaktycznymi. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 12 i programu Microsoft Office Excel. Przyjęto poziom istotności p<0,05, wskazujący na istotne statystycznie różnice bądź zależności. Wykorzystano test Chi2.
Wyniki. Ankietowani przeważnie nie korzystali ze screeningu przeznaczonego do wykrycia choroby nowotworowej (66%). Uczestnictwo w badaniach profilaktycznych determinowały wiek (p=0,05), płeć (p=0,003), miejsce zamieszkania (p=0,04) badanych. Na korzystanie z badań profilaktycznych nie wpływały stan cywilny (p=0,47), poziom wykształcenia (p=0,85) i sytuacja materialna (p=0,13) respondentów.
Wnioski. Proces ograniczenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych wymaga większego uczestnictwa populacji w programach profilaktycznych.

Słowa kluczowe: nowotwory, screening, profilaktyka drugorzędowa, badania przesiewowe

Abstract

Aim. To determine the influence of socio-demographic variables on attendance rate at screening examinations in cancer patients.
Material and methods. The research group comprised of 100 cancer patients. The method applied in the research was a diagnostic survey. The research instrument was the authors‘ own questionnaire specially compiled to measure cancer patients‘ interest in screening examinations. The research material was analysed with the statistical packet STATISTICA 12 and Microsoft Office Excel software. Significance level was assumed at p<0.05 to determine statistically significant differences and dependencies. A Chi2 test was used in the research.
Results. The surveyed patients mostly did not participate in screening examinations aimed at diagnosing cancer (66%). Their Age (p=0.05), gender (p=0.003) and place of residence (p=0.04) determined their participation rate in screening tests. The patients‘ marital status (p=0.47), education (p=0.85) and economic status (p=0.13) did not affect their willingness to attend screening examinations.
Conclusions. The process of cancer incidence and death rate limitation requires greater participation of the population in prevention programmes.

Key words: cancer, screening, secondary prevention

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31