Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Health literacy and health related lifestyle among nursing students

Kompetencje zdrowotne i zdrowy tryb życia wśród studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 42-46

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00017

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Tamara Štemberger Kolnik1, Dejan Hozjan2, Katarina Babnik1

1 University of Primorska, Faculty of Health Sciences
2 University of Primorska, Faculty of Education

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Studenci pielęgniarstwa stanowią istotną populację osób do zgłębiania wiedzy dotyczącej kompetencji zdrowotnych oraz zachowań prozdrowotnych. Z jednej strony jest to grupa młodych dorosłych rozpoczynających samodzielną troskę o wlasne zdrowie, a z drugiej, uczą się oni by być profesjonalistami, którzy będą przekazywać wsparcie i wiedzę ludziom poprzez zmianę ich stylu życia dążąc do zachowania ich zdrowia lub walki z chorobą. W związku z tym, niniejsze badanie ukierunkowane jest na zgłębianie tematyki kompetencji zdrowotnych oraz zachowań prozdrowotnych wśród studentów pielęgniarstwa.
Materiał i metoda. Badaniem kompetencji zdrowotnych oraz zachowań prozdrowotnych objęto grupę 337 studentów programów związanych z z opieką zdrowotną w Słowenii. Wykorzystano dwa narzędzia badawcze do zgłębienia kompetencji zdrowotnych studentów (Kwestionariusz Oceny Kompetencji Zdrowotnych i Skróconą ocenę kompetencji i opieki zdrowotnej – Newest Vital Sign) oraz skalę mierzącą zachowania prowozdrowotne.
Wyniki. Analiza czynnikowa wyodrębniła trzy wymiary kompetencji zdrowotnych: rozumienie zdrowia lub choroby, rozumienie instrukcji otrzymywanych od służby zdrowia i orientacja w zakresie systemu zdrowia. Zmienne odnoszące się do kompetencji zdrowotnych i zachowań prozdrowotnych są ściśle powiązane.
Dyskusja i wnioski. Edukacja studentów pielęgniarstwa powinna kłaść nacisk na tematy kompetencji zdrowotnych oraz ich własnej ochrony zdrowia. Powinna także wspierać i zachęcać studentów do prowadzenia zdrowego trybu życia, jako, że powinni oni stanowić przykład tego co wpajają pacjentom.

 

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, zachowania prozdrowotne, kompetencje zdrowotne

Abstract

Introduction. Nursing students are an important population for the study of health literacy and health-related behaviours. On one hand, they are a population of young adults, that is starting to independently take care of their own health and on the other hand, they are becoming professionals who will provide support and pass knowledge to people making changes in their lifestyle in order to preserve their health or to manage a disease. The focus of this research is therefore oriented towards the study of health literacy and behavior related to health in the population of nursing students.
Material and methods. We have studied health literacy and behaviour related to health on a sample of 337 students from the health care study programmes in Slovenia. We utilised two instruments to measure students’ health literacy (Health Literacy Screening Questions and Quick assessment of literacy and primary care – Newest vital sign) and a scale to measure health-related behaviors.
Results. Factor analysis identified three dimensions of health literacy: the understanding of health or disease, the understanding of the instructions received in the health system and the orientation within the health system. Variables related to health literacy and health-related behaviors are closely connected.
Discussion and conclusion. The education of nursing students should put emphasis on the topics of health literacy and their own health care. It should also support and encourage students to maintain healthy living habits, as they themselves should set an example of what they teach the patients.

 

Key words: health care, behavior related to health, health literacy

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31