Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Current practice in paediatric basic life support

Aktualne praktyki w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 37-41

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00016

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jana Heczková1, Alan Bulava2,3,4

Institute of Nursing Theory and Practice, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic
2 Department of Cardiology, České Budějovice Hospital, Czech Republic
3 Faculty of Health and Social Sciences, Universtiy of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
4 Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic

Streszczenie

Wstęp. Mimo, że zatrzymanie akcji serca u dzieci występuje znacznie rzadziej niż u dorosłych, stan ten jest wciąż uważany za poważny problem zdrowotny z niską szansą na przeżycie. Podobnie jak w przypadku dorosłych, przepisy dotyczące czasu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u dzieci są niezwykle istotne. Aktualne wytyczne dotyczące RKO u dzieci zostały opublikowane wraz z wytycznymi dotyczącymi dorosłych w 2015 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, są one oparte na porozumieniu Międzynarodowego Komitetu ds. Resuscytacji. Wytyczne poszczególnych członków tej rady mogą się różnić i odzwierciedlać właściwości regionalne, takie jak, różny dostęp do opieki zdrowotnej, metody edukacji, czy gotowość ludzi do pomocy w nagłych przypadkach. Co więcej, stany wymagające RKO u dzieci nie wyróżniają się jedynie częstotliwością występowania, lecz także etiologią czy technikami stosowanymi u różnych grup wiekowych. W związku z tym nacisk kładziony jest na prostotę i wykonalność, jak również na spójność z wytycznymi dotyczącymi dorosłych w celu poprawy zachowywania odpowiedniej kolejności działań w przypadku dzieci.Pielęgniarki mogą być pierwszymi ratownikami nie tylko w placówkach opieki zdrowotnej. Lepsze zrozumienie wytycznych RKO może przyczynić się do polepszenia ich umiejętności wykrywania stanów wymagających resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz do zapewniania skutecznej pomocy w nagłych przypadkach.
Cel pracy. Celem badania jest porównanie różnych podejść do RKO u dzieci, zwłaszcza do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, stosowanych w aktualnych wytycznych różnych członków Międzynarodowego Komitetu ds. Resuscytacji.
Wyniki i wnioski. Ogólny algorytm do RKO u dorosłych może być stosowany w przypadku ofiar w różnym wieku, lecz w przypadku dzieci, nieco inne podejście może dać dużo bardziej zadawalające efekty.

 

Słowa kluczowe: wytyczne RKO, oddychanie ratownicze, uciski klatki piersiowej, automatyczny defibrylator zewnętrzny

Abstract

Introduction. Although the incidence of cardiac arrest in children is much lower than in adults, the condition is still considered a major health problem with a very low chance for survival. As in adults, the timely provision of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in children is crucial. Current guidelines for CPR in children were published along with the guidelines for CPR in adults in 2015. As in previous years, they are based on consensus provided by International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines of particular ILCOR member councils may vary and reflect regional characteristic such as different access to health care, education methods or willingness of population to provide emergency assistance. Moreover, the conditions requiring CPR in children are characterized not only by different incidence, but also by aetiology or techniques used for different age groups. Therefore, emphasis is put on simplicity and feasibility as well as on consistency with adult guidelines to improve retention of the paediatric sequences. Nurses may be first rescuers not only in health care facilities. Better understanding of CPR guidelines might help them to improve their ability to detect conditions requiring CRP and also initiate and provide effective emergency care.
Aim. The aim of this study is to compare different approaches to paediatric CPR, in particular to basic life support (BLS), used in current guidelines of different ILCOR member councils.
Results and conclusions. General algorithm for adult CPR may be followed for victims of all age, but in case of children, slightly different approach might have much more favourable outcome.

 

Key words: CPR guidelines, rescue breathing, chest compressions, automatic external defibrillator (AED)

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31