Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Connection between psychological holistic factor and life satisfaction in old age – propensity score methods

Związek czynnika psychologicznego w ujęciu holistycznym z zadowolenia z życia w podeszłym wieku – metody propensity score

http://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/pielxxiw/16/2/article-p29.xml

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 29-36

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00015

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Boris Miha Kaučič1, Bojana Filej2, Marija Ovsenik3

1 College of Nursing in Celje & Alma Mater Europaea – ECM, Slovenia
2 College of Nursing in Celje & Faculty of Health Sciences Novo mesto, Slovenia
3 Faculty of Organisation Studies in Novo mesto & Alma Mater Europaea – ECM, Slovenia

Streszczenie

Wprowadzenie. Holizm nie był tematem zbyt wielu badań w zakresie zdrowia i gerontologii społecznej. Starszy człowiek jest całością, dlatego potrzebuje holistycznego leczenia.Oznacza to, że bierzemy pod uwagę jego potrzeby bio-psycho-społeczne a także duchowe. Celem tego badania jest określenie związku czynnika psychologicznego w ujęciu holistycznym z zadowolenia z życia w podeszłym wieku.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe oraz analizę ilościową wyników badań. Losowa próba badawcza została wybrana ze zbioru statystycznego. Ankieta obejmowała 1064 osoby w podeszłym wieku ze Słowenii (mających 65 lat lub więcej) z dziesięciu regionów statystycznych; brani pod uwagę respondenci mieszkają w środowisku domowym (n=532) lub instytucjonalnym (n=532). Realizacja próby badawczej wyniosła 61,6% (656 poprawnych ankiet). Według danych demograficznych, udział w badaniu wzięło 470 (71,6%) kobiet i 186 (28,4%) mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 78,2 lata. Wyniki były analizowane z użyciem programu R MICE. Do analizy związków przyczynowych oraz warunkowych użyto zaawansowanych metod statystycznych, takich jak metoda propensity score.
Wyniki. Uzyskane wyniki sugerują naukowy wkład w zarządzanie jakością życia osób starszych oraz w ich jakość życia. Na podstawie obliczeń statystycznych można potwierdzić hipotezę mówiącą, że czynnik psychologiczny w ujęciu holistycznym (R2=0,21) odnosi się do zadowolenia z życia. Udowodniliśmy, iż następujące wskaźniki: kontakty społeczne (R2=0,176), pozytywne emocje (R2=0,366), samotność (R2=0,151) i zdolności poznawcze (R2=0,162) analizowane w obrębie psychologicznego czynnika w ujęciu holistycznym mają wpływ na zadowolenie z życia.
Dyskusja i wnioski. Badanie potwierdziło, że jeśli chodzi o czynnik społeczny, wskaźnikiem najbardziej związanym z zadowoleniem z życia jest wskaźnik emocjonalny, poprzedzony wskaźnikiem kontaktów społecznych, zdolności poznawczych i na końcu wskaźnikiem samotności. W leczeniu holistycznym osób starszych, w którym czynnik psychologiczny jest jednym z czterech czynników, zarówno zmiany strukturalne jak i te w samym procesie są konieczne do osiągnięcia lepszych rezultatów, w tym przypadku, wyższego poziomu zadowolenia z życia w podeszłym wieku.

 

Słowa kluczowe: człowiek w podeszłym wieku, emocje, kontakty społeczne, samotność, funkcje poznawcze, metoda propensity score matching

Abstract

Introduction. Holism has been poorly researched in the field of health and social gerontology. The old man is a whole, therefore he needs a holistic treatment. It means that we consider his bio-psycho-social and spiritual needs. The purpose of the research is to determine the relationship of a psychological holistic factor with life satisfaction in old age.
Material and methods. For the needs of the research work, a quantitative research method was used. A simple random sample was selected from the statistical set. The survey included 1064 elderly people in Slovenia (65 years and over) in ten statistical regions living in the domestic (n=532) and institutional (n=532). Environment. Sample realization was 61.6 % (656 correct questionnaires). According to demographic data, the survey involved 470 (71.6%) women and 186 (28.4%) men. The average age of the respondent was 78.2 years. The data was analyzed with the R MICE package. The analysis of causal effects and conditional associations advanced statistical methods, i.e. propensity score methods, and a questionnaire as a structured measurement instrument were used.
Results. Obtained research results imply a scientific contribution in the field of quality management of people in old age and their life quality. On the basis of statistical calculations, the hypothesis that the psychological holistic factor (R2=0.21) is related to life satisfaction in old age is confirmed. We proved that indexes: social networks (R2=0.176), positive emotions (R2=0.366), loneliness (R2=0.151), cognitive abilities (R2=0.162) studied within a psychological holistic factor affect life satisfaction.
Discussion and conclusion. Research confirmed that within the psychological factor, the most intimately related to life satisfaction is the emotional index, followed by the index of social networks, cognitive abilities and the last index of loneliness. For the holistic treatment of old man, in which the psychological factor is the only one of the four holistic factors, both structural and process changes are required for achievement of better outcomes, in our case, higher levels of satisfaction with life in old age.

 

Key words: old man, life satisfaction, emotions, social networks, loneliness, cognitive functions, propensity score methods

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31