Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Relationship between the quality of life and the meaning of life in cancer patient

Zależność między komfortem życia pacjenta chorego na raka a jego poczuciem sensu życia

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 13-17

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00012

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková

Department of Nursing, Faculty of Health Care, University of Presov, Slovakia

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem pracy było zbadanie wpływu poczucia sensu życia na komfort życia pacjenta chorego na raka.
Materiał i metody. Wybór uczestników badania był celowy. Obejmowało ono łącznie stu pacjentów chorych na raka poddawanych leczeniu (chemioterapii, radioterapii) w klinikach leczenia nowotworów na terenie Preszowa i Koszyc. W badaniu użyto dwóch standaryzowanych kwestionariuszy Światowej Organizacji Zdrowia WHOQOL-BREF 26 oraz Skali Sensu Życia (SSŻ).
Wyniki. Wyniki wskazały istotność statystyczną (p < .001) pomiędzy składowymi SSŻ oraz całkowitym wynikiem SSŻ. Dodatnia korelacja (p < 0.001) wystąpiła pomiędzy składowymi SSŻ a czynnikami takimi jak religijność, wsparcie społeczne, starszy wiek, płeć żeńska. Większe poczucie sensu życia zaobserwowano u kobiet chorych na raka, u pacjentów z wyższym poziomem wsparcia społecznego i w religijnych pacjentach. Dodatnią korelację odnotowano pod względem wpływu sensu życia na jego komfort w stosunku do całkowitego wyniku SSŻ oraz w stosunku do Domeny 2 – Domeny przeżycia i Domeny 3 – Relacji społecznych (p <.05), jak również do Q2 Zadowolenia ze zdrowia (p <.001).
Wnioski. Badanie wykazało zależność między sensem życia a jego komfortem u pacjentów chorych na raka. Wyniki mogą być podstawą do wdrażania strategii w praktyce pielęgniarstwa onkologicznego.

 

Słowa kluczowe: komfort życia, sens życia, pacjenci chorzy na raka, pielęgniarstwo

Abstract

Aim. The goal of the study was focused on examining the impact of meaningfulness of life on the quality of life in cancer patients.
Methods. The selection of respondents was deliberate. The study involved together one hundred cancer patients undergoing anticancer therapy (chemotherapy, radiotherapy) in cancer care centers in the Prešov and Košice regions. We used two standardized World Health Organisation questionnaires WHOQOL-BREF 26 and The Life Meaningfulness Scale (LMS).
Results. The results show statistical significance (p <.001) between LMS dimensions and total score of LMS, a positive correlation (p <.001) was found between the dimensions of the LMS and factors - religiosity, social support, older age, female gender. A higher sense of life our sample was observable in the population of women with cancer, in patients with a higher level of social support and in religious patients. A positive correlation was recorded in terms of the meaning of life impact on the quality of life in relation to overall score LMS and in relation to Domain 2 Survival as well as Domain 3 Social relationships (p <.05) and Q2 Satisfaction with health (p <.001).
Conclusions. The study indicates the presence of relationship between the quality of life and the meaning of life in cancer patients. The results could form the basis for implementing strategies in oncological nursing practice.

 

Key words: quality of life, meaning of life, cancer patients, nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31