Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Sense of coherence among patients with rheumatoid arthritis

Poczucie koherencji u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 5-12

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00011

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Mariola Ejdys, Olga Bielan

Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie

Wprowadzenie. Poczucie koherencji (SOC-29) wyjaśnia związek ze zdrowiem. Wysokie SOC u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów daje wiarę w sens życia. Sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować.
Cel pracy. Celem pracy była ocena poczucia koherencji u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w 2014 r., wśród 120 pacjentów z klinicznie rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (r.z.s), którzy byli objęci stacjonarną opieką w oddziale Reumatologii, w jednym z olsztyńskich szpitali. Ankietowani świadomie wyrazili zgodę na udział w badaniu. W trakcie badania posłużono się, kwestionariuszem Orientacji Życiowej
(SOC- 29). Narzędzie zawierało 29 pytań odnoszących się do różnych aspektów życia.
Wyniki. Średnia wartość wskaźnika koherencji w badanej grupie wyniosła 137 pkt. Spośród składowych komponentów poczucia koherencji, najwięcej punktów uzyskali pacjenci z poczuciem zaradności 48, 97 pkt, następnie z poczuciem zrozumiałości 45,73 pkt. Jednocześnie najmniej punktów uzyskali pacjenci z poczuciem sensowności 42,3 pkt.
Wnioski. Ogólny wskaźnik poczucia koherencji w badanej grupie pacjentów z r.z.s. ukształtował się na poziomie 137 pkt. i mieści się w zakresie średnich wartości normatywnych uzyskiwanych przez Antonovsky’ego. Najwyższym wskaźnikiem poczucia koherencji cechowali się pacjenci poniżej 30. r.ż., jednocześnie posiadali najwyższe poczucie zaradności i sensowności. Natomiast wyższy poziom poczucia zrozumiałości charakteryzował pacjentów pomiędzy 31. a 40. rokiem życia.

Słowa kluczowe: poczucie koherencji, reumatoidalne zapalenie stawów

Abstract

Introduction. Sense of coherence (SOC-29) clarifies the relationship with health. High SOC in patients with rheumatoid arthritis puts faith in the meaning of life. Makes you want to be healthy and be able to function.
Aim. Aim of this study was to evaluate the sense of coherence in patients with rheumatoid arthritis.
Material and methods. The study was conducted in 2014, consisting of 120 patients with clinically diagnosed RA, who were covered by a stationary health care in a rheumatology department in one of hospitals in Olsztyn. Respondents knowingly gave oral consent to participate in the study. During the study, were used a questionnaire (SOC-29). The tool contains 29 questions relating to various aspects of life.
Results. The mean of coherence in the study group was 137 points. Among the constituent components of SOC, patients received the highest score in the category of a sense of manageability, 48.97 points, followed by a sense of rationality 45.73 points, and a sense of meaningfulness of 42.3 points.
Conclusions. The overall rate of SOC in the group of patients with rheumatoid arthritis reached the level of 137 points and is located in the middle of normative earned by Antonovsky. The highest rate of SOC patients were characterized by an under 30 years of age, also had the highest sense of manageability and reasonableness. However, a higher level of sense of rationality characterized patients between 31 and 40 years.

Key words: sense of coherence (SOC), rheumatoid arthritis

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31