Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zaufanie w relacji lekarz-pacjent w świetle najnowszych badań

Trust in the doctor-patient relationship in the light of the latest research

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 62-64

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0009


Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jarosław Sak

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Zaufanie do personelu medycznego, zwłaszcza do lekarza jest fundamentalnym elementem powodzenia procesu leczenia. Poziom zaufania w relacji lekarz-pacjent wpływa na przestrzeganie przez chorego zaleceń lekarskich i motywuje go do walki z chorobą. W ciągu ostatnich kilku lat zostały przeprowadzone liczne badania dotyczące poziomu zaufania do personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie doniesień z badań dotyczących zaufania pacjentów do lekarzy różnych specjalności. Posłużono się metodą analizy literatury. Przedmiotem analizy były polskie i zagraniczne publikacje naukowe oraz raporty z badań społecznych, koncentrujące się na zagadnieniu zaufania w relacji lekarz-pacjent.
Wyniki. Omawiany temat został poruszony w różnych krajach świata, takich jak: Polska, Wielka Brytania, Nigeria, Chiny. Przedstawiony w pracy przegląd badań obrazuje, iż poziom zaufania do lekarzy różnych specjalności jest niejednakowy.
Wnioski. Analizy dotyczące omawianego tematu wykazały, że powinny zostać podjęte odpowiednie działania, aby wzmacniać relacje i ufność wobec lekarzy.

Słowa kluczowe

zaufanie, lekarz, pacjent

Abstract

Introduction. Trusting the medical staff, especially the doctor is a fundamental part of the success of the treatment process. Appropriate level of trust in a doctor-patient relationship affects the patient’s compliance with the physician’s recommendations and motivates patient to fight the disease. Over the last few years, numerous studies have been conducted on the level of trust
in medical staff, especially doctors.
Aim. The aim of this study is to present reports on research on patients’ trust in doctors of various specialties. The work will be done in the form of analysis of literature, including statistical data, scientific papers and professional literature.
Results. Discussed topic has been raised in various countries, such as Poland, the United Kingdom, Nigeria, China. Presented overview of the work of research shows that the level of trust in the doctors of various specialties is unequal.
Conclusions. It is extremely important that the analyzes are conducted on the topic, and as a consequence some appropriate measures to strengthen relationships and trust in doctors should be taken.


Key words

trust, doctor, patient

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31