Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Patient satisfaction with health care in an oncology setting

Zadowolenie pacjenta z opieki medycznej na oddziałach onkologicznych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 20-24

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0003


Andrea Obročníková, Ľudmila Majerníková

Department of Nursing, Faculty of Health Care, University of Prešov, Slovakia
 

Abstract

Aim. The purpose of cross-sectional study is to investigate the patient satisfaction with health care services provided in inpatient departments of clinical oncology and radiation oncology at the Faculty Hospital in Prešov and at East Slovak Oncology Institute in Košice (Slovakia). The assessment of patient satisfaction contributes to identification of services (factors) which are needed to be constantly improved and to maintenance of the quality of provided healthcare.
Material and methods. For the collection of data a questionnaire EORTC IN-PATSAT 32 with closed answers in a five-point Likert scale was used. Out of 64 recruited patients, who were hospitalized in oncology departments over a week, 63 returned a completed questionnaire. Patient satisfaction was assessed in relation to gender, age, marital status.
Results. patients reported low satisfaction with the hospital access and comfort in inpatients. In terms of the monitored variables, women and patients without life partner reported a lower level of satisfaction with providing care (waiting time, hospital access, comfort).
Conclusions. Patients referred to the deficits in health care in areas such as worse access to care in terms of transport accessibility and orientation in health care facilities. At the same time the environment was not rated high value. These defects are very important elements that significantly affect the survival of cancer patients. The management of health organization should focus attention on this issue and implement internal measures to improve patient satisfaction.

Key words

quality of health services, patient satisfaction, oncology patients, oncology health care, inpatient department

Streszczenie

Cel pracy. Celem badania przekrojowego jest ocena zadowolenia pacjentów z opieki medycznej na oddziałach onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej Szpitala w Preszowie oraz Wschodniosłowackiego Instytutu Onkologii w Koszycach (Słowacja). Ocena zadowolenia pacjenta przyczynia się do identyfikowania usług, które powinny być stale ulepszane oraz do utrzymywania jakości świadczonej opieki zdrowotnej.
Materiał i metody. Do zebrania danych, użyto kwestionariusza EORTC IN-PATSAT 32 zawierającego odpowiedzi w pięciostopniowej skali Likerta. Z 64 zakwalifikowanych do niniejszego badania pacjentów przebywających na oddziałach onkologicznych powyżej tygodnia, wypełniono i zwrócono 63 kwestionariusze. Badano zadowolenie pacjenta w odniesieniu do jego płci, wieku oraz stanu cywilnego.
Wyniki. Pacjenci chorzy na nowotwór wykazali niski poziom zadowolenia z dostępu do szpitala i z komfortu na oddziałach. Pod względem obserwowanych zmiennych, niższy poziom zadowolenia ze świadczonej opieki (czas oczekiwania, dostęp do szpitala, komfort) odnotowano u pacjentów nie posiadających partnera życiowego.
Wnioski. Pacjenci wskazali na niedociągnięcia w obszarach takich jak, dostęp do opieki w kontekście dostępności transportu czy orientacji w placówkach medycznych. Otoczenie placówek medycznych również nie zostało wysoko ocenione. Te problemy są niezwykle istotne gdyż wpływają na przeżycia pacjentów. Osoby zarządzające organizacjami opieki zdrowotnej powinny skupić się na tych słabych punktach i podjąć kroki prowadzące do zwiększenia zadowolenia pacjentów z opieki medycznej. 

Słowa kluczowe

jakość usług zdrowotnych, zadowolenie pacjenta, pacjenci onkologiczni, opieka zdrowotna w dziedzinie onkologii, oddział szpitalny

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31