Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The incidence of burnout in nursing practice

Występowanie syndromu wypalenia zawodowego w praktyce pielęgniarki

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 15-19

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0002


Iveta Ondriová

Faculty of Health Care at Prešov, University in Prešov, Slovakia
 

 

Abstract

Introduction. The burnout syndrome is significantly associated with nursing profession. Individuals suffering from the syndrome manifest important health problems. More information about prevalence and risk factors for burnout is needed to prevent the syndrome and to determine the most appropriate clinical interventions when the disorder appears.
Aim. The aim of the submitted thesis is to map existence of burnout syndrome in the nurse profession, to compare its existence according to the type department and to find out impact of the demographic characteristics on the burnout syndrome origin.
Material and methods. In the empirical part we describe work method, data analyses, their processing and statistical testing. 
To collect information we used standardized questionnaire, Burnout Measure (BM) – burnout questionnaire. Acquired data are interpreted in charts.
Results. Result of our research is to find out that existence of burnout syndrome in profession of nurse is considerable, while we do not observe significant differences between different types of workplace. We have identified by statistical processing the impact of demographic index on the occurrence of burnout syndrome. As statistically important we consider in light of burnout syndrome occurrence characteristic, age and duration of practice. Result of our research is to find out that existence of burnout syndrome in profession is considerable, while we do not observe significant differences between different types of workplace.
Conclusions. Based on our results we recognize that it is necessary to strengthen the burnout syndrome prevention among nurses. The occurrence of burnout syndrome was confirmed in our study. The average value of BM indices in our sample was 3.40 for all nurses, a BM index of 3.44 for nurses in sample A and a BM index of 3.36 for nurses in group B. These average values of burnout clearly show that their averages are in the range of “presence of signals of burnout” In this category of the BM index there are significant signs of burnout, but it is not developed burnout syndrome. One alarming finding was that three nurses in sample B found themselves in BM index band 5, which means an emergency state in which it is necessary to seek professional help.

Key words : burnout syndrome, nurse, research

Streszczenie

Wprowadzenie. Syndrom wypalenia zawodowego w znaczącym stopniu wiąże się z zawodem pielęgniarki. U osób zmagających się z nim, pojawiają się istotne problemy zdrowotne. Konieczne jest pogłębianie wiedzy dotyczącej częstości występowania oraz czynników ryzyka wypalenia zawodowego, aby możliwe było jego zapobieganie oraz ustalanie leczenia w przypadku gdy się pojawi.
Cel pracy. Celem badania jest identyfikacja występowania syndromu wypalenia zawodowego w zawodzie pielęgniarki, porównanie jego występowania w zależności od typu oddziału oraz zbadanie wpływu cech demograficznych na jego powstawanie.
Materiał i metody. W części empirycznej opisano metodę pracy, analizy danych, ich opracowanie oraz badania statystyczne. Do zebrania potrzebnych informacji użyto standaryzowanego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (Burnout Measure, BM). Uzyskane dane przedstawiono w wykresach.
Wyniki. Wynikiem badania jest odkrycie, że występowanie syndromu wypalenia zawodowego w zawodzie pielęgniarki jest znaczące, jednak nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy różnymi miejscami pracy. Analizy statystyczne pokazały wpływ czynników demograficznych na występowanie syndromu wypalenia zawodowego. Statystycznie istotnymi cechami były wiek badanych i długość
ich praktyki.
Wnioski. W oparciu o wyniki badania, można stwierdzić, iż konieczne jest wzmocnienie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród pielęgniarek. Występowanie syndromu zostało potwierdzone w niniejszym badaniu. Średnia wartość indeksów BM dla wszystkich badanych pielęgniarek wynosiła 3.40, zaś indeks BM dla pielęgniarek z grupy A wyniósł 3.44, natomiast z grupy B 3.36. Te średnie wartości jasno pokazują, iż znajdują się one w obszarze „obecności oznak wypalenia”. W tej kategorii indeksu BM występują istotne oznaki wypalenia, jednak nie jest to jeszcze rozwinięty syndrom wypalenia zawodowego. Niepokojące okazało się odkrycie, iż trzy pielęgniarki z grupy B znalazły się w przedziale 5 indeksu BM, co oznacza stan alarmowy, wymagający szukania profesjonalnej pomocy.

Słowa kluczowe : syndrom wypalenia zawodowego, pielęgniarka, badanie

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31